INVESTMENT | EDUCATION | TECHNOLOGY

CHƯƠNG TRÌNH
KẾT NỐI ĐẦU TƯ CỦA VMCG

Đăng Ký Đầu Tư Đăng Ký Gọi Vốn
LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG
Đầu tư và Liên doanh
Đầu tư và Liên doanh

Chúng tôi xây dựng các startup và đầu tư vào các công ty phù hợp với danh mục đầu tư và hệ sinh thái của mình. Các hoạt động ươm tạo và cố vấn khởi nghiệp giúp sàng lọc và bảo đảm chất lượng đầu tư.

Hệ sinh thái giáo dục
Hệ sinh thái giáo dục

Chúng tôi đầu tư và phát triển các đơn vị giáo dục công nghệ tạo thành một hệ sinh thái gồm Học viện Dữ liệu (DA), Học viện Phân tích Nghiệp vụ (BAA), Học viện Sáng tạo Nội dung Số (Digigen) và Học viện lập trình Kiddicode (KC).

Tư vấn chiến lược
Tư vấn chiến lược

Chúng tôi thực hiện tư vấn hoạch định chiến lược kinh doanh, phát triển chương trình thành viên, chuyển đổi mô hình kinh doanh lên nền tảng số, chiến lược dữ liệu cũng như các phân tích chiến lược với các mô hình BOS, BMC, SWOT, PESTE, 5FORCES…

Đầu tư & Ươm tạo
Đầu tư & Ươm tạo

Cùng với các hoạt động đầu tư, chúng tôi thực hiện ươm tạo và cố vấn một cách có chọn lọc cũng như các hoạt động kết nối và đào tạo mà bất cứ doanh nghiệp khởi nghiệp nào cũng cần. 

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Học viện Phân tích Nghiệp vụ
Học viện Chiến lược
KHÁCH HÀNG