BUSINESS | EDUCATION | TECHNOLOGY

We build people who build excellent companies

GET IN TOUCH
RANGE OF BUSINESS

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

Strategic Consultancy
Strategic Consultancy

we provide consulting and implementing services in business strategic planning, loyalty and membership development, business model platformization, data strategy as well as strategic analysis with BOS, BMC, SWOT, PESTE, 5FORCES etc. models.

chúng tôi thực hiện tư vấn hoạch định chiến lược kinh doanh, phát triển chương trình thành viên và khách hàng trung thành, chuyển đổi mô hình kinh doanh lên nền tảng số, chiến lược dữ liệu cũng như các phân tích chiến lược với các mô hình BOS, BMC, SWOT, PESTE, 5FORCES…

Industry 4.0 is not a revolution only of technology but also of business intelligence.
CÁC CHƯƠNG TRÌNH ƯƠM TẠO
OUR INCUBATORS
edLAB: Edu Talent Incubator

Vườn ươm Tài năng Giáo dục dành cho các bạn trẻ tài năng quan tâm, yêu thích hoặc đang học, đang làm việc liên quan tới giáo dục và đào tạo.

YDLI: Young Digital Leader Incubator

Vườn ươm Lãnh đạo Trẻ cho Kỷ nguyên số nhằm trang bị miễn phí cho các bạn trẻ những hiểu biết cơ bản về các tri thức quan trọng trong kỷ nguyên số.

LABO: Tech Talent Incubator

Vườn ươm Tài năng Công nghệ dành cho các bạn trẻ tài năng quan tâm, yêu thích hoặc đang học, đang làm việc liên quan tới công nghệ thông tin.

Bạn muốn được tư vấn phát triển và đào tạo nguồn nhân lực (L&D)? Liên hệ với chúng tôi

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

OUR ACADEMIES
Học viện Chiến lược
Học viện Phân tích Nghiệp vụ
Học viện Dữ liệu
Học viện Công nghệ & Lập trình
Học viện Sáng tạo Nội dung Số
VMCG luôn chú trọng đầu tư vào công nghệ, giáo dục, khởi nghiệp CONTACT US