BUSINESS | EDUCATION | TECHNOLOGY

We build people who build excellent companies

GET IN TOUCH

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

Tư vấn chiến lược
Tư vấn chiến lược

Chúng tôi thực hiện tư vấn hoạch định chiến lược kinh doanh, phát triển chương trình thành viên và khách hàng trung thành, chuyển đổi mô hình kinh doanh lên nền tảng số, chiến lược dữ liệu cũng như các phân tích chiến lược với các mô hình BOS, BMC, SWOT, PESTE, 5FORCES…

Cố vấn & Ươm tạo
Cố vấn & Ươm tạo

Cùng với các hoạt động đầu tư, chúng tôi thực hiện ươm tạo và cố vấn một cách có chọn lọc cũng như các hoạt động kết nối và đào tạo mà bất cứ doanh nghiệp khởi nghiệp nào cũng cần. VMCG đang vận hành 3 vườn ươm tài năng gồm YDLI (vườn ươm lãnh đạo trẻ cho kỷ nguyên số), LABO (vườn ươm tài năng công nghệ) và EDLAB (vườn ươm tài năng giáo dục).

Hệ sinh thái giáo dục
Hệ sinh thái giáo dục

Chúng tôi đầu tư và phát triển các đơn vị giáo dục công nghệ tạo thành một hệ sinh thái gồm Học viện Dữ liệu (DA), Học viện Phân tích Nghiệp vụ (BAA), Học viện Sáng tạo Nội dung Số (Digigen) và Học viện lập trình Kiddicode (KC).

Tư vấn công nghệ
Tư vấn công nghệ

Chúng tôi thực hiện tư vấn và triển khai chuyển giao công nghệ, chuyển đổi số, phát triển nền tảng số, marketing tự động, marketing dựa trên chương trình thành viên, phát triển kinh doanh nội dung số…

 

Venture & Holdings
Venture & Holdings

Chúng tôi xây dựng các startup và đầu tư vào các công ty phù hợp với danh mục đầu tư và hệ sinh thái của mình. Các hoạt động ươm tạo và cố vấn khởi nghiệp giúp sàng lọc và bảo đảm chất lượng đầu tư.

Tư vấn giáo dục
Tư vấn giáo dục

Với kinh nghiệm dày dạn về giáo dục trong nước và quốc tế, chúng tôi thực hiện tư vấn phát triển hệ thống trường học và các chương trình giáo dục, bao gồm cả việc phát triển nền tảng số.

Industry 4.0 is not a revolution only of technology but also of business intelligence.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Học viện Phân tích Nghiệp vụ
Học viện Công nghệ & Lập trình
Học viện Dữ liệu
Học viện Sáng tạo Nội dung Số
Bạn muốn được tư vấn phát triển và đào tạo nguồn nhân lực (L&D)? Liên hệ với chúng tôi