BUSINESS | EDUCATION | TECHNOLOGY

We build people who build excellent companies

GET IN TOUCH
RANGE OF BUSINESS

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

Education Ecosystem
Education Ecosystem

we invest in and develop different tech-driven educational institutions to form up an ecosystem including Strategy Academy (SA), Data Academy (DA), Business Analysis Academy (BAA), Digigen Academy (Digigen) of digital contents and Kiddicode Academy (KC) of coding and software development.

chúng tôi đầu tư và phát triển các đơn vị giáo dục công nghệ tạo thành một hệ sinh thái gồm Học viện Chiến lược (SA), Học viện Dữ liệu (DA), Học viện Phân tích Nghiệp vụ (BAA), Học viện Sáng tạo Nội dung Số (Digigen) và Học viện lập trình Kiddicode (KC).

Mentoring & Incubation
Mentoring & Incubation

together with our investment activities, we selectively provide mentorship and incubation as well as networking and training activities, essential for any startup. VMCG is now running 3 talent incubators including YDLI (Young Digital Leader Incubator), LABO (Tech Talent Incubator) and EDLAB (Edu Talent Incubator).

cùng với các hoạt động đầu tư, chúng tôi thực hiện ươm tạo và cố vấn một cách có chọn lọc cũng như các hoạt động kết nối và đào tạo mà bất cứ doanh nghiệp khởi nghiệp nào cũng cần. VMCG đang vận hành 3 vườn ươm tài năng gồm YDLI (vườn ươm lãnh đạo trẻ cho kỷ nguyên số), LABO (vườn ươm tài năng công nghệ) và EDLAB (vườn ươm tài năng giáo dục).

Venture & Holdings
Venture & Holdings

we build ventures as well as invest in business appropriate to our porfolio and our eco-system. The mentoring and incubating activities help us to screen and assure the quality of investments.

chúng tôi xây dựng các startup và đầu tư vào các công ty phù hợp với danh mục đầu tư và hệ sinh thái của mình. Các hoạt động ươm tạo và cố vấn khởi nghiệp giúp sàng lọc và bảo đảm chất lượng đầu tư. 

Technology Consultancy
Technology Consultancy

we provide consulting and deploying services in technology transfer, digital transformation, platform development, automation marketing, membership-based marketing, digital content-based business

chúng tôi thực hiện tư vấn và triển khai chuyển giao công nghệ, chuyển đổi số, phát triển nền tảng số, marketing tự động, marketing dựa trên chương trình thành viên, phát triển kinh doanh nội dung số…

Education Consultancy
Education Consultancy

with deep experiences in local and international education, we provide consulting services in school system and educational program development, including digital platform.

với kinh nghiệm dày dạn về giáo dục trong nước và quốc tế, chúng tôi thực hiện tư vấn phát triển hệ thống trường học và các chương trình giáo dục, bao gồm cả việc phát triển nền tảng số.

Strategic Consultancy
Strategic Consultancy

we provide consulting and implementing services in business strategic planning, loyalty and membership development, business model platformization, data strategy as well as strategic analysis with BOS, BMC, SWOT, PESTE, 5FORCES etc. models.

chúng tôi thực hiện tư vấn hoạch định chiến lược kinh doanh, phát triển chương trình thành viên và khách hàng trung thành, chuyển đổi mô hình kinh doanh lên nền tảng số, chiến lược dữ liệu cũng như các phân tích chiến lược với các mô hình BOS, BMC, SWOT, PESTE, 5FORCES…

Industry 4.0 is not a revolution only of technology but also of business intelligence.
CÁC CHƯƠNG TRÌNH ƯƠM TẠO
OUR INCUBATORS
edLAB: Edu Talent Incubator

Vườn ươm Tài năng Giáo dục dành cho các bạn trẻ tài năng quan tâm, yêu thích hoặc đang học, đang làm việc liên quan tới giáo dục và đào tạo.

YDLI: Young Digital Leader Incubator

Vườn ươm Lãnh đạo Trẻ cho Kỷ nguyên số nhằm trang bị miễn phí cho các bạn trẻ những hiểu biết cơ bản về các tri thức quan trọng trong kỷ nguyên số.

LABO: Tech Talent Incubator

Vườn ươm Tài năng Công nghệ dành cho các bạn trẻ tài năng quan tâm, yêu thích hoặc đang học, đang làm việc liên quan tới công nghệ thông tin.

Bạn muốn được tư vấn phát triển và đào tạo nguồn nhân lực (L&D)? Liên hệ với chúng tôi

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

OUR ACADEMIES
Học viện Chiến lược
Học viện Phân tích Nghiệp vụ
Học viện Dữ liệu
Học viện Công nghệ & Lập trình
Học viện Sáng tạo Nội dung Số
VMCG luôn chú trọng đầu tư vào công nghệ, giáo dục, khởi nghiệp CONTACT US